خواب

یک شب ز کار این زمان، این شد سوالی بی جواب
ماهی چرا می سوزد و پروانه غمگین زیر آب؟
سرگرم کار هر شبم، پاسخ به سویم شد روان
پروانه کو، ماهی کجا، سرگرم خوابی تو بخواب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *