باقی

دست را تیغ زنم باز همان حس لطیفت باقیست

چشم را شویم و سیمای پدیدار توام تکراریست

چاره کار مجانین سفر از غمکده ها نیست دریغا

قرص کامل شده ماه به هر دور و دیاری باقیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *