خواب

Posted Leave a commentPosted in Creativity, Writing

یک شب ز کار این زمان، این شد سوالی بی جواب ماهی چرا می سوزد و پروانه غمگین زیر آب؟ سرگرم کار هر شبم، پاسخ به سویم شد روان پروانه کو، ماهی کجا، سرگرم خوابی تو بخواب

رها

Posted Leave a commentPosted in Creativity, Writing

آرزو توشه من، بى هدفى راه من است مقصدم به ناکجا که ناکجا جاى من است خسته از اين همه تکرار و ملول از اجبار مى روم سوى رهايى که رها نام من است

اگر

Posted Leave a commentPosted in Creativity, Writing

اگر آن زلزله شوم دگر خانه ويرانه ما رانتکاند اگر اين دست بلا جامه چرکين و خرابم برهاند آرزو دارم از اين غمکده رخت سفرى دور ببندم اگر انديشه تکرار خطا جان به لبانم نرساند

عاقبت

Posted Leave a commentPosted in Creativity, Writing

عاقبت قصه عشق جاودان نيز به سر شد هر چه ناگفته و پنهان سخنى بود به در شد او که بى پرده و پروا ز تو مى گفت دگر نيست آخر اين تن که عزيزم ز چدن نيست، تلف شد