عشق زیباست

Posted on Posted in Creativity, Writing

عشق زيباست ولى کام به عاشق ندهد
عشق زيباست ولى طعم رهايى ندهد
عشق زيباست اگر باشد و رسوا نکند
عشق زيباست ولى عمر کفافش ندهد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *