فرو ریخت

هر چه دیدیم و شنیدیم همه وهم شد از بیخ فرو ریخت

هرچه گشتیم و بدیدیم همان لحظه دیدار فرو ریخت

خاک بودیم و ندیدیم و پی یار به هر کوچه دویدیم

ولی اندوه که آتش پس هر کوچه این جهل فرو ریخت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.